שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

איזה מידע יכול מעסיק וגורם מתפעל מטעמו לקבל מיצרן פנסיוני

  

ח' בתשרי התשע"ו
21 בספטמבר 2015

 

חוזר גופים מוסדיים 2015-9-30
סיווג: כללי

 

 

 

 

 

 

ביצוע פעולות על ידי גוף מוסדי עבור מעסיק

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על קופות גמל), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

 

1.       כללי

כחלק מהסדרה כללית שמטרתה ייעול תהליכי עבודה, שיפור מהימנות מידע, הסרת חסמים טכנולוגיים וקידום שוק חיסכון פנסיוני תחרותי ומשוכלל קובע חוזר זה הוראות המסדירות את תכולת המידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק.

בנוסף, קובע חוזר זה הוראות לעניין הרשאות מעסיק לגורם מתפעל מטעמו, לקבל מידע ולבצע פעולות במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח בעבור עובדיו

2.       הגדרות

"גורם מתפעל"- מי שמפקיד בעבור מעסיק כספיםבמוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוחאומעביר מידעאגבהפקדתכספיםכאמור, ומבצע בקרה ופעולותנוספותהכרוכותבמתןשירותכאמור;

"הרשאת מעסיק"- הרשאה שנותן מעסיק לגורם מתפעל לביצוע פעולות במוצר פנסיוני ובתכנית ביטוח שלו או של עובדיו;

"מוצר פנסיוני"- מוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ הפנסיוני ותכנית ביטוח;

"תכנית ביטוח"- תכנית ביטוח שאינה כלולה במוצר פנסיוני ואינה נמכרת אגב אותו מוצר כהגדרתה בסעיף 31ט(ז)(1) לחוק הייעוץ הפנסיוני, למעט תכנית ביטוח כאמור הכלולה במוצר ביטוח שאינו מוצר פנסיוני.

3.       העברת מידע וביצוע פעולות בין מעסיק לגוף מוסדי

גוף מוסדי יאפשר למעסיק לבצע את הפעולות הבאות, בלבד:

           א.       צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

           ב.        צירוף עובד לתכנית ביטוח כאשר דמי הביטוח משולמים במלואם על ידי המעסיק;

            ג.        קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי;

           ד.        הפקדת כספים בעד עובד והעברת מידע אגב הפקדה כאמור בתקנות 3 ו-4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014;

           ה.       קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד;

            ו.        קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה, שניתנה לעובד מתוקף הסדר של המעסיק;

            ז.        קבלת חיווי למעסיק לעניין עמידה או אי-עמידה בסעיף 1(ב)(1) לאישור כללי בדבר תשלומי מעסיקים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים, בקשר לשכר מבוטח בתכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה לעובד שחל לגביו סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963;

           ח.       קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו בחובותיו על פי דין;

           ט.       קבלת מידע אודות ביטוח חיים קבוצתי לפי חוזר 2009-1-10, שעניינו מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי.

4.       הרשאה לגורם מתפעל וביטולה

           א.       גוף מוסדי יכבד הרשאת מעסיק לביצוע הפעולות שמנויות בסעיף 3, כולן או חלקן כפי שיפורט בהרשאה, באמצעות גורם מתפעל, אם ניתנה לו הרשאה של המעסיק שכוללת את הפרטים שלהלן:

1)      פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק;

2)      חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה;

3)      פרטי הגורם המתפעל ופרטי מורשה החתימה של הגורם התפעל;

4)      חתימת מורשה חתימה מטעם הגורם המתפעל ומועד החתימה;

5)      פרטי העובדים שאליהם מתייחסת ההרשאה; מעסיק אשר יודיע כי הרשאה מתייחסת לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים;

6)      הצהרת המעסיק כי קיים הסכם בינו לבין הגורם המתפעל לביצוע הפעולות שמפורטות בהרשאה, וכי ככל שיבוצע שינוי בהסכם יעדכן המעסיק את הגוף המוסדי בדבר השינוי;

7)      חיווי (כן/לא) לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מעניק לגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות בסעיף 3;

8)       תוקף ההרשאה;

9)      אישור רו"ח/עו"ד לחתימת כל אחד ממורשה החתימה.

           ב.        גוף מוסדי יכבד ביטול הרשאת מעסיק לגורם מתפעל אם ניתנה לו הודעת ביטול הכוללת פרטים אלה: 

1)      פרטי המעסיק ופרטי מורשה החתימה של המעסיק;

2)      חתימת מורשה חתימה מטעם המעסיק ומועד החתימה;

3)      פרטי הגורם המתפעל;

4)      פרטי העובדים שאליהם מתייחס הביטול. מעסיק אשר יודיע כי הביטול מתייחס לכל עובדיו לא יחויב לצרף את פרטי העובדים;

5)      חיווי (כן/לא) לגבי פירוט סוגי ההרשאות שהמעסיק מבטל עבור הגורם המתפעל, בהתאם להרשאות המנויות בסעיף 3;

6)      אישור רו"ח/עו"ד לחתימת מורשה החתימה בשם המעסיק.

            ג.        גוף מוסדי לא יתנה תוקף ההרשאה בדרישות נוספות, מעבר לאמור בסעיף זה.

5.       תוקפה של הרשאת מעסיק וביטולה

           א.       הרשאת מעסיק תהיה בתוקף החל מהיום שבו התקבלה אצל גוף מוסדי ועד למועד שבו צוין בהרשאה, אלא אם כן הודיע המעסיק על ביטול ההסכם שבינו לבין הגורם המתפעל. 

           ב.        ביטול הרשאת מעסיק יהיה בתוקף החל מהיום שבו התקבל אצל הגוף המוסדי או במועד שנקבע בהודעת הביטול, לפי המאוחר מביניהם.

6.       אימות הרשאת מעסיק

גוף מוסדי יקבע בנוהל, שיעודכן מעת לעת, הוראות לעניין אימות הרשאת מעסיק וביטולה. בנוהל יפורט האופן שבו יפעל הגוף המוסדי לאמת את ההרשאה והצעדים שינקטו על ידו אם יתעורר חשד כיההרשאהאינהתקינה.

7.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

8.       תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 בפברואר 2016 (להלן:"יום התחילה").

9.       ביטול תקפות

ביוםהתחילהסעיף 4(א)(2) בחוזרסוכניםויועצים 2013-10-3שעניינו "ייפוי כוח לבעל רישיון" - בטל.

 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                                             דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן