שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

איסור התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים

 
איסור התניית עריכת הסדר פנסיוני ברכישת כיסויים ביטוח נוספים 

במסגרת הסכמים קיבוציים או הסכמי העסקה אישיים קבועה חובתם של מעסיקים רבים לממן עבור עובדיהם כיסוי ביטוחי מפני אבדן כושר עבודה או מוות.מכיוון שבמקרים מסוימים גוף מוסדי מתקשר הן עם המעסיק, לצורך רכישת הכיסוי הביטוחי לעובדיו, והן עם העובד, לצורך ניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלו, ישנו חשש כי בחירת המבטח תעשה שלא רק משיקולים שהם לטובת העובד. על כן יש מקום לקבוע הוראות שיצמצמו את החשש לניגודי העניינים בין המעסיק לבין עובדיו במסגרת ההצטרפות להסדרי חיסכון פנסיוני. 

כמו-כן, החוזר נועד למנוע התניית הנחה בדמי ניהול במוצר פנסיוני ברכישת מוצר או שירות אחר, בהתאם לתכליתו של סעיף 57 לחוק.

1.      הגדרות

"אובדן כושר עבודה קבוצתי" – ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז-2006.

"אובדן כושר עבודה אישי" – כיסוי ביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה שאינו במסגרת פוליסת אובדן כושר עבודה קבוצתי.

"ביטוח חיים קבוצתי" – ביטוח חיים קבוצתי כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993.

"ביטוח חיים אישי" – כיסוי ביטוחי למקרה מוות (סיכון בלבד) שאינו במסגרת פוליסת ביטוח חיים קבוצתי.

"כיסוי ביטוחי אישי" – כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה אישי או ביטוח חיים אישי.

"כיסוי ביטוחי קבוצתי" – כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה קבוצתי או ביטוח חיים קבוצתי.

"מוצר פנסיוני" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ט-2005.

 

2.      התניית מוצר במוצר

צירוף מבוטח באמצעות מעסיקו לכיסוי ביטוחי קבוצתי או לכיסוי ביטוחי אישי לא יותנה בניהול מוצר פנסיוני כלשהו אצל גוף מוסדי מסוים. 

 

3.      התניית הנחה

מתן הנחה בדמי ניהול במוצר פנסיוני לא יותנה ברכישת כיסוי ביטוחי.

 

4.      גילוי נאות

הפרמיה שתוצג למבוטח בדף פרטי הביטוח בגין כיסוי ביטוחי אישי תהיה עלות הכיסוי הביטוחי בפועל, לאורך כל תקופת הביטוח, לאחר ניכוי ההנחה שניתנה למבוטח בעד עלות הכיסוי הביטוחי. במקרה של מתן הנחה נוספת, תשלח החברה למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן בהתאם לאמור בסעיף זה.

 

5.      תחולה

חוזר זה יחול על גופים מוסדיים, וכן על חברות ביטוח לגבי פוליסות כיסוי ביטוחי אישי או פוליסות כיסוי ביטוחי קבוצתי שבניהולן, ששווקו  או חודשו לאחר מועד תחילתו של חוזר זה.

 

6.      תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה החל ממועד פרסומו.( אומר 16.11.2014) 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                             דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן