שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

הבהרות לחוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני

 ז' בסיוון התשע"ז

1 ביוני 2017

שה. 2017-5167

 

 

לכבוד


מנהלי הגופים המוסדיים
מנהלי הבנקים
נשיא לשכת סוכני הביטוח

שלום רב,

הנדון:הבהרות לחוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני

 

להלן מספר הבהרות לעניין סעיף 3(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 (להלן: "החוק") ובהמשך לחוזר 2016-10-11 שעניינו "כללים לתפעול מוצר פנסיוני" (להלן: "החוזר"):

1.      סעיף 3(ב) לחוק קובע כלהלן: 

3 (ב) עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא ייתנו שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)   סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול בעבור כל עובד, שלא יפחתו מאחד מאלה, לפי הגבוה:

(א)   0.6 אחוז מסך התשלומים שהופקדו על ידי המעביד לקופות הגמל בעבור העובד בתוספת מס ערך מוסף;

(ב)   10.50 שקלים חדשים בתוספת מס ערך מוסף; סכום זה יעודכן מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר 2016;

(2)   (א)   על אף האמור בכל דין או הסכם, עמלת ההפצה שמשלם גוף מוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני, תפחת בשיעור דמי הסליקה שמשלם לו המעביד לפי פסקה (1) או ל-0, לפי הגבוה;

(ב)   דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו דמי סליקה כאמור בפסקת משנה (א) יפחתו בשיעור הפחתת עמלת ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה;

(3)   נבחרה בעבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

הריני להבהיר כי עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו (להלן –סוכן פנסיוני) הנותנים שירותי תפעול ושיווק למעביד בעבור עובדיו או חלק מהם, מחויבים לגבות דמי סליקה מהמעביד על פי החוק, בעבור כל עובד לגביו ניתנים שירותי תפעול, בין אם ניתן עבור העובד שיווק פנסיוני על-ידי נותן שירותי התפעול ובין אם לאו. 

2.      הפחתת דמי הסליקה מתוך עמלת ההפצה לסוכן הפנסיוני בהתאם לסעיף 3(ב)(2)(א) לחוק, תתבצע בעד דמי הסליקה שמשולמים על ידי המעסיק המסוים בעבור העובד המסוים. בהתאם לאמור בסעיף 4.ד. לחוזר, ההפחתה תתבצע מתוך כלל עמלות ההפצה המשתלמות לסוכן בשל כלל המוצרים הפנסיונים המתופעלים של העובד.

3.      יובהר כי הוראות סעיף 3(ב) לחוק והוראות החוזר חלות גם לגבי הפקדות לקופת גמל של עובד כעמית עצמאי, המתופעלת עבור המעסיק באמצעות בעל רישיון.

4.      דמי הסליקה המדווחים בממשק דמי הסליקה בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2016-9-16, מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני, ידווחו בסכומים ללא מע"מ.

5.      יובהר כי הוראות סעיף 3(ב) לחוק הייעוץ חלות גם על סוכן פנסיוני המקבל עמלות בשל עובדי מעסיק ששירותי התפעול ניתנים לו באמצעות סוכני משנה או גורמים אחרים שהסוכן קשור עמהם בהסכמי התקשרות לעניין זה.

6.      יובהר לעניין פסקה (1) שבהגדרת "שירותי תפעול" בסעיף 3(ג) לחוק, כי בכלל הפקדת כספים על ידי סוכן בעבור עובדיו של המעביד לגוף מוסדי, יבואו העברת כספים בכל  אמצעי התשלום לרבות: העברה בנקאית, סליקת כספים, תשלום בהמחאה וכדומה.

 

בכבוד רב ,

                                                                                                                 הראל שרעבי
                                                                                         סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

העתק:

גב' דורית סלינגר - הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
עו''ד דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן