שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

הוגדלו שיעורי ההפקדות הפנסיוניות לרופאים בשירות הציבורי

הנדון :  רופאים - הגדלת שיעורי ההפרשה לפנסיה - החלטת ועדת מעקב מיום 9.6.2015 (חוזר מס' 36 להסכם שבסימוכין)הסכם מיום 25.8.2011
החלטת ועדת המעקב 9.6.2015

 

1.     כללי

 

ביום 6.9.2015 נחתמה החלטת ועדת מעקב בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין

ממשלת ישראל. על פי החלטת ועדת המעקב יוגדלו שיעורי הפרשות המעסיק

והרופא לקופת גמל לקצבה, על בסיס השכר הפנסיוני ו"הפרש 2012" אשר הוגדרו

בהסכם מיום 25.11.12, וזאת בהמשך לאמור בסעיף 5.2(א') להסכם הקיבוצי מיום

8.5.2013 בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין ממשלת ישראל ומעסיקים

נוספים.

 

2.     הגדלת ההפרשות על בסיס השכר הפנסיוני 

א. רופאי המדינה ורופאי שרותי בריאות כללית:

(1). החל ביום 1.7.2015  יוגדלו הפרשות המעסיק לתגמולים והרופא עבור בסיס השכר

הפנסיוני ו"הפרש 2012" אשר הוגדרו בחוזרנו מיום 2.12.2012.

(2). הפרשת המעסיק תוגדל ב - 0.5% לשיעור של 12.5% (6.5% תגמולי המעסיקים

ו- 6% בגין פיצויי פיטורים) ושיעור הפרשת הרופא לתגמולים יעלה בהתאמה ל - 6%.

 

*הערה:חוזר מספר 37 הופץ בטעות לפני חוזר מס' 36.

(3) למען הסר ספק, רופא המבוטח בקרן פנסיה ותיקה עליה הוחלה תכנית        הבראה מכוח התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי       התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו2004, התשס"ג2003,   (להלן : "קרן פנסיה ותיקה בהסדר"), אשר יבחר כי ההפקדות בגין הפרש 2012             לא יועברו לקרן הפנסיה הותיקה בהסדר כי אם לקרן פנסיה חדשה, שיעור          ההפקדות בקרן הפנסיה החדשה יוגדלו כאמור (12.5% מעסיק ו- 6% עובד).

 

3.     מעבר לאמור לעיל, לא יחולו שינויים נוספים בשיעורי ההפרשות של הרופאים או בבסיס השכר הפנסיוני כאמור לעיל.

4.     תחולת חוזר זה מיום 1.7.2015. יש ליישם האמור בחוזר זה לכל המאוחר במשכורת חודש אוקטובר 2015, רטרואקטיבית מיום 1.7.2015.

 

 

 

                                                                          ב ב ר כ ה,

 

 

                                                                          קובי אמסלם

                                                              הממונה על השכר והסכמי העבודה

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן