שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

היערכות פנסיונית בארגון בסוף שנת 2013לקראת סוף שנת 2013 שבפתח, גיבשנו עבורכם המלצות ביצוע למנהלים בחברות וארגונים בהיבט הפנסיוני.
אנו ממליצים לבחון ההמלצות בהתאמה לכל חברה ומזמינים אתכם ליצור עימנו קשר בכל שאלה הקשורה לפנסיה, ביטוחי חיים ובריאות.


מעוניינים להדפיס ההמלצות  
להדפסת הקובץ לחצו כאן
1.השלמת חבות המעסיק לפיצויי פיטורין 
חסימת האפשרות להשלמת חבות פיצויים בקופות מרכזיות הן לגבי הפקדות שוטפות והן לתשלומי השלמה ופיגורים מחייב הפקדת ההשלמה לקופות פיצויים אישיות בלבד.

הכרה במס למעסיק על פי התקנות מבדילה בין הפקדות לכיסוי חוב ותק עבר לבין הפקדות הנובעות מעלייה בהתחייבות המעביד עקב גידול שכר בפועל לעובדים כאמור הפקדת השלמות כתוצאה מגידול שכר יותרו באופן מלא למעביד בניכוי לצרכי מס באותה שנת מס ובתנאי והפקדות עד ל 31.12.2013.


תשלומי חוב ותק ותשלומי פיגורים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס בחישוב על פי הגבוה מבין השניים :
20% מסך צבירת הפיצויים.
1/3 מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים.


2.הפקדות פיצויים ותגמולים לבעלי שליטה
אנו מזכירים כי במסגרת תיקון לפקודת המס החל 01.2012 (תיקון 190),  מתאפשרת הפקדה עבור בעל השליטה כהוצאה מוכרת גם לרכיב פיצויים – סך ההפקדה המקסימאלית הכוללת לשנת 2013 עומדת על 12,120 ₪.

בנוסף בוטלה המגבלה גם להפקדה לחלק התגמולים על חשבון החברה והחל ממועד התיקון יכולה החברה להפקיד עבור בעל השליטה על בסיס תקרות שכיר רגיל ללא כל זקיפת מס משמע : עד 7.5% מתקרת שכר מקסימאלית של 35,312 ₪.


חשוב לציין כי תקרת הפקדת תגמולי מעביד בסך 7.5% כוללת בתוכה כבר אפשרות הפקדה בשיעור של עד 3.5%  מהכנסה חייבת בסך 35,312 ₪ לחודש.
תשלום חודשי מקסי’ לכיסוי אובדן כשר עבודה מוכר במס בסך 1,236 ₪.
במידה ויופקדו מלוא 3.5% לאובדן כשר מסך התקרה יוכרו רק עד 4% תגמולי מעביד מסך 7.5% הכוללים.


3. הגדלת ההפקדות על פי צו פנסיית חובה   
החל מ 01.01.2014 תתבצע הפעימה האחרונה בהסדר צו פנסיה חובה כך שסך הפקדות מעביד ועובד המחויבים בהפקדות על פי תנאי הצו יגדלו ויעמדו על :
החל מתאריךהפקדות מעבידהפקדות עובד

הפקדות המעביד
לפיצויים

סך הכל
01.01.20135.00%5.00%5.00%15.00%
01.01.20146.00%5.50%6.00%17.50%

4. הוראת שעה לאפשרות ניוד פוליסות ביטוח מנהלים עם מקדם קצבה  
       מובטח מסתיימת ב- 31.12.2013.

בחוזר המפקח על הביטוח מס 2012-1-5 ניתן "חלון הזדמנות" לבצע ניוד פוליסות בין חברות ביטוח תוך שמירה על מקדם ההמרה המובטח בפוליסה.

בחוזר נקבע כי מבוטח שטרם מלאו לו 60 שנים יהיה רשאי לנייד במלואה קופת ביטוח קיימת בעלת מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים על פי חוזה קיים, לקופת ביטוח חדשה עם
מקדמים מובטחים גם כן, ובתנאי שעומד בכל אחד מן התנאים הבאים:
* החוזה הקיים נרכש לפני שנת 2013.
* החוזה החדש יירכש במהלך שנת 2013 בלבד.

סכומי ההפקדות החדשות יהיו זהים להפקדות הקיימות אלא אם נתקיים אחד מהמקרים הבאים:

* הגדלה כתוצאה מהצמדה למדד.
* הגדלת שכר בחוזה או הגדלת שיעור ההפקדות בהתאם להוראות השעה.
* הגדלת הפקדות עמית עצמאי הנובעת מגידול בהכנסה חייבת.
* החוזה החדש יבטל חוזה קיים.


5.  החל מאפריל 2014 לא יתאפשר יותר המשך ביטוח סיעוד קבוצתי  
          לעסקאות שהסתיימו או חודשו אלא במסגרת ביטוח סיעודי פרטי.


הנ"ל לא חל לעת עתה על הסדרי ביטוח סיעודי בקופות חולים וכן על מבוטחים שבמועד פרסום החוזר 11.03.2012 מלאו להם 60 שנה שלגביהם יגובשו הסדרי ביטוח ייחודיים.

לפניכם מספר הנחיות בסיס לזכויות עובדים המבוטחים כיום בהסדר ביטוח סיעוד  קבוצתי לטובת מעבר לפוליסת ביטוח סיעוד פרטי :

•    מבטח בביטוח סיעודי קבוצתי יאפשר למי שהיה מבוטח אצלו במסגרת 
     פוליסה קבוצתית, לעבור לפוליסת פרט לתקופת ביטוח לכל החיים.

•    סכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח בפוליסת הפרט לא יפחתו מאלה
     הקבועים למבוטח בפוליסה לביטוח הסיעודי הקבוצתי שברשותו, אלא אם כן 
     ביקש זאת המבוטח.

•    במעבר לפוליסת פרט המשך יינתן רצף ביטוחי ללא בחינה מחודשת של מצב
     רפואי קודם וללא תקופת אכשרה.


•    הפוליסות יכללו ערכי סילוק (מאפשר למבוטח לשלם תקופה מסוימת להפסיק
     לשלם ולהמשיך להיות מבוטח לכל החיים בסכום מחושב מוקטן).

•    הפרמיה תוכל להיות קבועה או מתפתחת הדרגתית עד גיל 65 בו תהפוך
      למקובעת.

יש לכם שאלה או התלבטות מקצועית ?
אנו מזמינים אתם להיוועץ עימנו בכל שאלה הקשורה לנושאים שהועלו כאן לרבות היבטים פנסיוניים ותכנון רכישת כיסוי סיעוד פרטיים.

אנו עומדים לשירותכם בטלפון 03-7516466 או 
לחצו כאן להשארת פרטיכם.

בברכה,
ישראל לחמן & רן שאול
יועצים פנסיונים בכירים
ומנכ"לים משותפים
שאול את לחמן ייעוץ ובקרה פנסיונית בע"מ

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן