שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

משיכת כספים מקרן השתלמות סגורה הוראת שעה

הצעת החוק  - משיכת כספים מקרן השתלמות 

בהמשך לפרסום בנושא ושאלות רבות שהתקבלו אצלנו נבקש לחדד את התנאים המזכים למימוש הצעת החוק המתגבשת למשיכת סכומים מקרן השתלמות טרם השלמת 6 שנים .


מוצע לקבוע את ההסדר בהוראת שעה לתקופה של חצי שנה, מיום 15 ביולי 2020 עד יום 14 ינואר 2021 במהלכם יקבע כי משיכה של עד 10,500.00 ש"ח מדי חודש, כגובה השכר הממוצע במשק, מקרנות השתלמות שאינן נזילות (קרי, טרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון אליהן, ולמי שהגיע לגיל הפרישה - טרם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון אליהן), תהיה פטורה ממס, והכול אם התקיים אחד מאלה לפחות:

(1) העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד פוטר מעבודתו או יצא לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה שמיום  (1 במרס 2020) עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת , והעובד או היחיד הגיש לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה;

(2) הכנסתם החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, מיום (1 במרס 2020) עד תום החודש שקדם ליום שבו הגיש העובד או היחיד את בקשת המשיכה לחברה המנהלת, פחתה ביחס להכנסתם החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, לפי העניין, , בשנת 2019 , והעובד או היחיד הגיש לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה.

נוסף על כך, מוצע לקבוע כי משיכה זו לא תביא לפגיעה בוותק של כספי העובד או העצמאי בקשר לתקופות האמורות, וזאת בהתייחס לכספים שלא יימשכו בידי העמית לפי הוראת השעה המוצעת.

הערות! 

1. מובהר כי הנכתב כאן אינו ייעוץ פנסיוני ואינו מהווה המלצה לביצוע כל פעולה ,אלא מוצג כמידע בלבד.

2. ההסבר להצעת החוק מובא כאן בתקציר בלבד, משכך טרם כל פעולה מומלץ לבחון עם בעל רשיון 

כלל ההשלכות והאפשרויות בנדון .

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן