שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

משכורת נושאי משרה שיפוטית - עדכון משכורת היסוד

 שכר והסכמי עבודה

 

רח' קפלן 1, ת.ד.3100, ירושלים. טל : 02-5317189, פקס : 02-7658360

 

 

ירושלים,  י"ח בטבת התשע"ז
16 בינואר 2017

 

חוזר העת - תעריפים עדכון
2017-4-1

 

אל: מר יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשבת הכללית, משרד האוצר

הנדון:משכורת נושאי משרה שיפוטית - עדכון משכורת היסוד

 

 

1.      רצ"ב מסמך מטעם חשבות הכנסת לגבי עדכון משכורת נושאי משרה שיפוטית החל מינואר 1.1.17.

 

2.      מצורפת בזה טבלה המפרטת את משכורת היסוד המעודכנת של נושאי משרה שיפוטית ואת תוספת השהייה החל מיום1.1.2017.

 

3.      בנוסף למשכורת היסוד זכאים נושאי משרה שיפוטית לתוספת חודשית לכל שנת כהונה בתפקיד שיפוטי המחושבת כאחוז מהשכר המשולב כמפורט בחוזרנו העת/95/19(91) ולתוספת היוקר המירבית המצטברת בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה.

 

השעור המירבי המצטבר של תוספת היוקר מיום1.6.2006הוא3,408.29  ש"ח.

 

4.      "שכר משולב" = משכורת היסוד בצירוף תוספת היוקר המירבית.

 

5.      על פי הודעת ועדת הכספים יש לשלם תוספת שהייה לנושא משרה שיפוטית המכהן 7 שנים, החל מהשנה השמינית ואילך וכל עוד הוא מכהן באותה ערכאה.

 

6.      אבקשך להורות על תשלום משכורות בעלי המשרות השיפוטיות החל מיום1.01.2017לפי התעריפים המעודכנים של משכורת היסוד ושעורי הוותק, ותוספת השהייה לזכאים.

 

7.      הוראות חוזר זה יחולו גם על העובדים אשר שכרם מוקבל לשכר השופטים ועל הגמלאים.

 

 

                                                                                                 ב ב ר כ ה,

                                                                                                         Signed on document: 2017-12
System ID: 765AACA4A3EEB7A3C22580AA00278187

                                                                                                  יוסי כהן

                                                                                            הממונה על השכר

                  והסכמי עבודה(בפועל)

העתק: נציב שירות המדינה

          היועץ הכלכלי לועדת הכספים של הכנסת

          מזכיר ועדת הכספים, הכנסת (2017-12)

 

 

 

    משרד האוצר                                                                     נספח לחוזר העת 2017-4-1

שכר והסכמי עבודה                                                                               מיום: 16.1.17

                                                                                                                                                                                                                                           משרה

 

משכורת יסוד

תוספת שהייה

 

 

בשקלים חדשים לחודש

בשקלים חדשים לחודש

 

 

מיום 1.1.2016

מיום 1.1.2017

מיום 1.1.2016

מיום 1.1.2017

 

 

 

 

 

 

1.שופטים

נשיא בית המשפט העליון

44,812

45,892

 

 

 

משנה לנשיא בית המשפט העליון

43,509

44,559

 

 

 

      שופט בית המשפט העליון

40,461

41,444

 

 

 

נשיא בית משפט מחוזי

33,074

33,891

3,694

3,777

 

סגן נשיא בית משפט מחוזי

32,253

33,051

4,104

4,195

 

שופט בכיר בבית משפט מחוזי

32,253

33,051

4,104

4,195

 

שופט בית משפט מחוזי

30,336

31,092

5,063

5,176

 

נשיא בית משפט שלום

29,595

30,333

372

380

 

סגן נשיא בית משפט שלום

28,433

29,145

951

972

 

שופט בכיר בבית משפט שלום

28,433

29,145

951

972

 

שופט בית משפט שלום

25,727

26,378

2,321

2,372

 

 

 

 

 

 

2.שופטי בית הדין לעבודה

נשיא בית הדין הארצי

39,768

40,735

346

353

 

סגן נשיא בית הדין הארצי

37,571

38,488

1,446

1,477

 

שופט בכיר בבית הדין הארצי          

37,571

38,488

1,446

1,477

 

שופט בית הדין הארצי

32,448

33,251

4,008

4,097

 

נשיא בית דין אזורי

29,595

30,333

1,446

1,477

 

סגן נשיא בית דין אזורי

28,433

29,145

2,007

2,052

 

שופט בכיר בבית דין אזורי             

28,433

29,145

2,007

2,052

 

שופט בית דין אזורי

25,727

26,378

3,360

3,435

 

 

 

 

 

 

3.שופטי תעבודה

 

25,727

26,378

2,305

2,356

 

 

 

 

 

 

4.דיינים

רב ראשי לישראל

40,461

41,444

 

 

 

חבר בית הדין הרבני הגדול

35,962

36,843

 

 

 

ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

33,074

33,891

1,446

1,477

 

ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

30,336

31,092

2,813

2,876

 

אב בית דין אזורי

29,595

30,333

1,739

1,778

 

דיין בכיר                                 

28,433

29,145

2,321

2,372

 

חבר בית דין אזורי

25,726

26,378

3,674

3,755

 

 

 

 

 

 

5. קאדים

ראש בית הדין לערעורים

40,461

41,444

 

 

 

חבר בית הדין לערעורים

35,962

36,843

 

 

 

קאדי

25,726

26,378

3,674

3,755

 

 

 

 

 

 

6. קאדי מד'הב

ראש בית הדין לערעורים

40,461

41,444

 

 

 

חבר בית הדין לערעורים

35,962

36,843

 

 

 

חבר בית הדין

25,727

26,378

3,674

3,755

 

החל מ-1.1.97 תוספת הוותק מחושבת ביחס לשכר המשולב, לרבות תוספת הותק השיפוטי כפי שהוא בתחילת כל שנה (ריבית דריבית) לפי השעורים הבאים:4% לכל שנה ב-5 שנים ראשונות, 1% לכל שנה החל מהשנה ה-6 עד השנה ה-35 עד בכלל.  

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן