שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

עדכון - הנחיות משרד האוצר לשמירה על כספי חוסכים והתנהלות מעסיקים חברות 29.03.2020

 רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפרסמת עשרות התאמות רגולטוריות שנועדו לשמור על כספי החוסכים, לחזק את שוק ההון בישראל, ולהתאים את הפעילות, לאור התמשכות מצב החירום

( לנוחות הקריאה הדגשנו שלא במקורבצבעכאן את החלק הנוגע למעסיקים ולחוסכים ) 
 
 

בעקבות התפרצות הקורונה, מפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, רשימת הקלות וצעדים רגולטורים נדרשים שיסייעו לחוסכים לפנסיה ולמבוטחים. במסגרת זו פורסמו גם צעדים שמטרתם תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על כספי החוסכים. כמו כן, התפרסמו התאמות רגולטוריות הנוגעות לחברות ביטוח ופעילות בתי השקעות שבפיקוחה של הרשות, לגופי אשראי חוץ בנקאי, וכאלה הנוגעות לסוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

הקלות והטבות לציבור בנושאי חסכון ופנסיה:

הרשות מפרסמת שורת הקלות והטבות, במטרה להתמודד עם השינויים במצב התעסוקה במשק, הצורך באשראי והטיפול בחסכון כתוצאה ממגיפת הקורונה, הנוגעים לציבור העובדים והמעסיקים.
כך לדוגמא, הרשות מקלה על נטילת הלוואות על ידי חוסכים, כנגד חסכונותיהם, וזאת על מנת למזער משיכות של כספי חסכון אשר מקבעות הפסדים כתוצאה מירידת שערים, ואשר עלולות לגרום לאירועי מס של החוסכים וחבות מס לא רצויה ("תקלת מס"). 
בנוסף, הרשות מתכוונת לקדם תיקון תקנות בשיתוף משרד האוצר, שיאפשרו לעובדים בחל"ת או עובדים שהופסקה העסקתם, להאריך את הכיסויים הביטוחים הנלווים לחסכון פנסיוני - לאבדן כושר עבודה ולביטוח חיים (כיסוי ה"ריסק הזמני") - מעבר לחמישה חודשים הקבועים כיום בחוק, ואף עד לשנה.
תקנות נוספות שמתכוונת הרשות לקדם בשיתוף משרד האוצר, יקלו על מעסיקים ועצמאים להתארגן בעת מאתגרת זו, וידחו בכשבועיים (עד לסוף החודש) גבית ריבית פיגורים ממעסיקים על איחור בהפקדות.
כמו כן מקלה הרשות על המעסיקים בטיפול בהפקדות ובישוב יתרות הפיצויים של עובד שיצא לחל"ת, על ידי ייעול אופן העבודה מול המסלקה ומול הגופים המוסדיים, ודחיה בהטמעת גרסאות וממשקים אשר עלולים להכביד על העבודה השוטפת בימים אלו.

הקלות והטבות לציבור בנושאי ביטוח:

ציבור המבוטחים יוכל ליהנות מאפשרות להקפיא פוליסות ביטוח מסוימות, ומחידוש אוטומטי של פוליסות מסוימות ללא גביית פרמיה, במידה וחברת הביטוח לא הצליחה ליצור קשר עם המבוטח.
כמו כן, בתחום הבריאות, הסיעוד ואובדן כושר העבודה ניתנו הקלות לעניין אופן הגשת התביעה, ואושרה מכירת כתב שרות המכסה רפואה באון ליין.

הקלות לציבור בנגישות לאשראי ושירותים פיננסיים:

על מנת להגביר את נגישות הציבור לשירותים פיננסים, אשר ניתנים באמצעים דיגיטליים, פורסמו גם הוראות המסדירות את האופן בו חברות פינטק עורכות זיהוי של לקוחותיהן, אשר גובשו בשיתוף עם רשות איסור הלבנת הון.


תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על החוסכים:

הרשות מפרסמת צעדים נוספים שנועדו לתמוך בשוק ההון (בדגש על אגרות החוב הקונצרניות), שעניינם מתן אפשרות לרכוש במסחר (השוק המשני) אג"ח קונצרניות שלא כוללות את "תניות חודק" – לדוגמא אגרות חוב שהונפקו טרם כניסת "חוזר חודק" לתוקף. זאת על מנת להתמודד עם השלכות שליליות על תיקי החוסכים והמסחר בשוק אגרות החוב הקונצרניות, עקב האירועים האחרונים, ובשלב זה למשך תקופה של שלושה חודשים. כמו כן, מאפשרת רשות שוק ההון, במשך תקופה זו, ויתור על חובת קיום "אנליזת חודק", בתנאי שקיימת אנליזה כלכלית עצמאית ומקיפה, טרם השקעה באג"ח קונצרני.
כמו כן, מאפשרת הרשות הקלות באופן עבודת ועדת ההשקעות ודיווחיה לרשות, על מנת להקל ולייעל את עבודתה בעת מאתגרת זו, ועל מנת למקד את כובד תפקידה ואחריותה של ועדת ההשקעות לנושאים הקשורים במשבר.
צעדים אלו באים בהמשך לשלושה צעדים שפרסמה רשות שוק ההון, בתגובה להשלכות מגפת הקורונה על שוק ההון, כבר בשבוע שעבר, ואשר מטרתם הסרת חסמים בשוק ההון במטרה להגן על כספי החוסכים ולשפר את הנזילות בבורסה.
הצעדים שפרסמה הרשות בשבוע שעבר כוללים: הגדלת ההחזקה המותרת בסדרת אג"ח מ-25% ל-49% מערכה הנקוב של סדרה; עידוד רכישת קרנות סל על ידי אפשרות השתת הוצאות ישירות על רכישת קרנות סל, וזאת מבלי להגדיל את סה"כ ההוצאות הישירות המושתות על החוסכים; ומתן אפשרות לגוף מוסדי להגדיל את ההחזקה במניות גוף מוסדי אחר מעל 5% ועד ל-7.5% (ובלבד שבעל השליטה בגוף הרוכש מחזיק פחות מ-5%).
הסרת החסמים נעשתה בראש ובראשונה מתוך ראיית טובת החוסכים והגנה על תיק ההשקעות שלהם, המנוהל על ידי הגופים המוסדיים.
בנוסף, הרשות פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים לגיבוש מספר תכניות רחבות השפעה על שוק ההון וההשקעות בישראל, במידה ויוחמרו השלכות האירועים הנובעים ממגפת הקורונה. תכניות אלו יפורסמו בהמשך.

הקלות והתאמות בפעילות גופים מוסדיים, סוכני ביטוח וסוכנים ויועצים פנסיונים:

הרשות רואה חשיבות עליונה בהמשך פעילות הגופים המוסדיים ומתן שירות על ידם בדגש על מענה ללקוחות, הבטחת תשלומי קצבה סדירים, פדיון כספים ויישוב תביעות, ומשקיעה משאבים רבים בניטור הדוק של פעילות הגופים המוסדיים, ושל יכולתם להמשיך ולעבוד בשעת משבר, זאת על מנת להבטיח את המשך הטיפול המקצועי והאחראי שלהם בכספי הציבור ומתן שירות ללקוחותיהם.
בכלל זה, הרשות מאפשרת לדירקטוריונים וועדותיהם להתכנס ולדון בנושאים הקריטיים ביותר, תוך דחיה בחובת קיום דיונים בנושאים הטעונים דיון עיתי על פי הוראותיה ובלבד שאין בכך סיכון לעמדת הדירקטוריון, וכן מקילה על היבטים פרוצדורליים נוספים של עבודתם. בד בבד, על מנת להבטיח פיקוח אפקטיבי בזמן אמת, הרשות דורשת קבלת תמצית החלטות מישיבות העוסקות במשבר - בדירקטוריון, וועדותיו ובפרט ועדת השקעות, וזאת תוך 5 ימים לכל היותר מקיום הישיבה.
הרשות פרסמה בשבועות האחרונים הוראות שעניינם אופן עריכת הדוחות הכספיים וחישוב רכיבים שונים בהם, על מנת להבטיח שיקוף נאות של מצב החברות, תוך שמירה על עמידה בהוראות הדין ותקני הדיווח, וזאת על מנת לשמר את אמון המשקיעים בשוק ההון, על בסיס גילוי נאות של החברות. עם זאת, הרשות ערה לקושי בהכנת דוחות בעת הזו, ועל כן דחתה מספר דיווחים נדרשים ותשקול דחיית דיווחים נוספים לפי הדבר והעניין. יש להדגיש כי הרשות לא דחתה את מועדי דיווח הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים על ידי חברות הביטוח.
מבחינת סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים, הרשות מאפשרת הקלות מסוימות, כמו קיום שיחת ייעוץ טלפונית חלף חובת קיומה פנים מול פנים, וכן את הארכת פרק הזמן בו סוכן נדרש לקיים שיחת שירות מ-7 ימים ל-21 יום.

להלן רשימת ההקלות וההתאמות הרגולטוריות המלאה נכון ליום 29.3.20:

1. הקלות והטבות לחוסכים, למבוטחים ולמעסיקים

א. הלוואות כנגד חסכון קיים- הקלת תנאי אשראי לעמיתים:
הרחבת אפשרויות הגוף המוסדי להעמיד הלוואות לחוסכים אשר ניתנות כנגד יתרת החיסכון הצבורה של העמית כאשר העמית הינו בעל מקור הכנסה חודשי קבוע, בדמות קצבת זקנה מקרן פנסיה או חברת ביטוח או פנסיה תקציבית, ואפשרות להעמיד הלוואות לחוסכים אשר החזרן נפרס בתשלומים על פני תקופה ארוכה יותר ( על פני תקופה של 15 שנים חלף 7 שנים).
 
ב. פנסיה וגמל, הלוואות לעמיתים, הקלות למעסיקים
1. שמירה על זכויות עובדים
1.1 הארכת ריסק זמני: לעובד שצומצמה או הופסקה העסקתו: משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון תקנות שמטרתו הגנה על הכיסוי הביטוחי הפנסיוני: עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם. בעקבות זאת, ההפקדות לחיסכון הפנסיוני בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, והכיסויים הביטוחיים הכוללים בחיסכון הפנסיוני של אותם עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מכך. נוכח המצב הייחודי במשק, מוצעת הוראת שעה לפיה תוארך תקופת הריסק הזמני האוטומטי לשניים עשר חודשים חלף חמישה, והכיסוי הביטוחי האוטומטי יוחל גם במצבים בהם הוא לא קיים היום – במקרה של צמצום היקף העבודה בשיעור של 30% לפחות וכן בפוליסות ביטוחי מנהלים שהופקו לפני שנת 2013.
1.2 הקלה על גמישות הטיפול בחסכון פנסיוני על ידי עצמאים: משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון תקנות שמטרתו מתן גמישות לעצמאים לפעול בכספי הפנסיה שלהם: במסגרת סעיף 23(ב3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, נקבעו הוראות המאפשרות לעמית-עצמאי שנקלע למצב אבטלה למשוך חלק מהכספים שהופקדו לקופת הגמל בתנאים מסוימים שנקבעו בחוק. בהתאם לסעיף מוצע לקבוע בתקנות הוראות לעניין המועדים והתנאים שבשלם זכאי עמית-עצמאי במצב אבטלה למשוך כספים מקופת גמל שלא בדרך של קצבה.
1.3 הקלה בהוראה לעיכוב תשלומים למובטח שיצא מהארץ ולא הציג אישור חיים: על רקע ההגבלות על התנועה במרחב הציבורי, מתקשים מקבלי קצבאות שיצאו מהארץ להמציא אישור חיים חתום על ידי נוטריון או הקונסוליה הישראלית במדינה בה הם שוהים. הרשות תקל על המשך קבלת קצבה במצבים אלו.

2. הקלות למעסיקים

2.1 הקלה בגביית ריבית פיגורים על איחורים בהפקדות: משרד האוצר ורשות שוק ההון יקדמו תיקון תקנות שמטרתו הקלה על המעסיקים: מוצע, לפרק זמן מוגבל, לדחות בשבועיים (עד סוף כל חודש) את המועד שממנו נדרשים הגופים המוסדיים להתחיל לגבות ריבית פיגורים בשל איחור בהפקדות המעסיק לקופת הגמל. 
2.2 הקלה בבדיקות שנדרשים גופים מוסדיים לבצע ביחס לעובד שהוצא לחל"ת: בהתאם להוראות ממשק מעסיקים גוף מוסדי איננו רשאי לקלוט דיווח על הפקדת תשלומים ביחס לעובד שיצא לחל"ת. לאור מידע שהועבר לרשות לפיו קיימים מעסיקים שמעוניינים להפקיד כספים לחיסכון פנסיוני של עובד, מוצע לאפשר לגוף המוסדי לקלוט כספים שהועבר לגביהם דיווח לפיו העובד הוצא לחל"ת.
2.3 דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים (4-10) לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים: במטרה להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק הוחלט לדחות את מועד המעבר שלהם לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל מ-21 ליוני 2020 ל 21 בפברואר 2021.
2.4 שליחת יתרות פיצויים למעסיק על ידי המסלקה: הרשות תאפשר למסלקה הפנסיונית לאמת הרשאות לקבלת מידע על יתרות פיצויים שנתן מעסיק לגורם מתפעל לצורך קבלת מידע על יתרות פיצויים של עובדי המעסיק. כיום מעסיקים מתקשים בקבלת מידע על יתרות פיצויים מגופים מוסדיים שכן התהליך עובד באופן ידני בגופים המוסדיים.
2.5 ;דחיית גרסת יוני של המסלקה הפנסיונית: הוחלט לדחות את כל הגרסאות שהיו אמורות לעלות במסלקה הפנסיונית מ-21 ליוני 2020 ל-22 בנובמבר 2020. על אף האמור, גרסת ממשק מעסיקים נדחתה ליום 21 בפברואר 2021.

ג. ביטוח
1. הקפאת ביטוחים: מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית להשבית את פוליסת הביטוח שלו, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש. חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא יהנה ממנו.
2. חידוש ביטוחים אוטומטי ללא גביה: חברת ביטוח תהיה רשאית לחדש פוליסת ביטוח למבוטחים שלא הצליחו ליצור איתם קשר, ללא גביית פרמיה מהלקוח.
3. הקלה בהגשת תביעות סיעוד ואבדן כושר עבודה: חברת ביטוח תאפשר הגשת טפסי תביעה ללא צורך בחתימה של עד נוסף, דוגמת עו"ד או רופא, על טופס ויתור סודיות רפואית, ושניתן להסתפק בחתימת המבוטח וצילום ת.ז.
4. כתב שירות רופא אונליין: מתן אפשרות לכל מבוטח לרכוש כתב שירות אשר מעניק שירותי רפואה מקצועית אונליין ללא צורך בביצוע חיתום רפואי וללא צורך ברכישת ביטוחים אחרים בחברה.
5. ביטוח לעובדים זרים: הבטחת נגישות ביטוח רפואי ללא צורך בביצוע חיתום רפואי לעובדים זרים שפוטרו בעקבות המצב.

​2. הקלות והתאמות ביחסי מפקח-מפוקח - גופים מוסדיים, סוכני ביטוח וסוכנים ויועצים פנסיונים

א. גופים מוסדיים - דירקטוריון וועדותיו

 1. פטור מדיון בנושאים שאינם דחופים או בסיכון גבוה: תקופת המשבר לא תימנה במדידת פרק הזמן החולף בין דיונים ודיווחים לדירקטוריון, הנדרשים, על פי הוראות הממונה, לעלות לסדרי יומם של הדירקטוריון וועדותיו אחת לעת קבועה, ובלבד שהדירקטוריון קבע כי דחיית הדיון לא מקימה סיכון מהותי. מטרת ההקלה היא לאפשר לדירקטוריון לרכז את תשומת ליבו בטיפול במשבר - הוראת שעה עד ה-30.6.20.
 2.  פטור מהתכנסות פרונטלית של דירקטוריון וועדותיו: פטור זמני מחובת התכנסות פיזית אחת לרבעון, כדי לאפשר לדירקטוריונים לעמוד בהוראות משרד הבריאות ולהתכנס מרחוק. הוראת שעה עד ה-30.6.20.
 3. הקלה באישור פרוטוקולים והתאמת מתווה העברה לממונה: הארכת מועד אישור פרוטוקול ישיבה עד 30 יום או עד הישיבה הסמוכה במקום הישיבה הסמוכה בלבד. בד בבד נדרשת מסירת תמצית החלטות הנוגעות למשבר בדירקטוריון וועדותיו תוך 5 ימים ממועד קיום הדיון. הוראת שעה עד ה-30.6.20.
 4. אישור קיום ישיבות משותפות לחברות בקבוצה: אישור לקיים ישיבות משותפות לגופים המוסדיים וחברות האם שלהם, על מנת לייעל את קבלת ההחלטות בנושאים הנוגעים לטיפול במשבר. הוראת שעה עד ה-30.6.20.

ב. גופים מוסדיים- דיווחים ודוחות כספיים

 1. התאמות בחישוב ה-LAT : הרשות פרסמה הנחיות מעודכנות לבדיקת נאותות עתודות ביטוח חיים, המביאות לשיקוף כלכלי יותר של מצב החברה.
 2. התאמות לעניין גילוי בדוחות הכספיים: הרשות פרסמה הנחיה לגופים המוסדיים לעניין הדוחות הכספיים לשנת 2019 - בו מנויים דגשים לגילוי לגבי ההשלכות הכמותיות והאיכותיות של אירועי משבר הקורונה לאחר תאריך המאזן על תיקי הנוסטרו של החברות, דמי הניהול שהן גובות והיבטים נוספים.
 3. דחיית תיקון תקנוני קרנות הפנסיה בשל דחיית כניסה לתוקף של חוזרים: על רקע הצורך של הגופים המוסדיים לפעול במהירות להתמודדות עם השלכות המצב שנוצר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה תוך מגבלות על פעילותם כתוצאה מהמצב (בהם גידול ניכר בהיקף העבודה מרחוק), הרשות מאפשרת לדחות את החובה של חברות מנהלות לעגן בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות את חובתו של מקבל הקצבה להודיע לחברה המנהלת של הקרן על כל שהות רצופה מחוץ לישראל למשך תקופה העולה על שישה חודשים ולמסור אישור חיים בהתאם.
 4. הקלות ודחיות בדיווחים לממונה: הארכת העברת דיווחים לממונה לפרק זמן של עד 30 יום בגין שנת 2019 ובגין רבעון 1 לשנת 2020 בנושאים הבאים: רשימות נכסים ברמת הנכס הבודד, דיווחים בנושא EV, פרסום מרכיבי תשואה, הוצאות ישירות ודיווח עמלות של גופים מוסדיים. כמו כן יוארך מועד העברות מידע מכח סעיף 50 לחוק שירותים פיננסים. הרשות את תפטור הגופים המוסדיים מהגשת דיווחים בעותקים קשיחים החתומים בחתימות מקוריות. בנוסף, הרשות תדחה חלק ממועדי המענה לביקורות.
 5. דחיית מועדי הערות ציבור להסדרה חדשה: הרשות דוחה את המועדים לשליחת הערות ציבור ביחס לאסדרה חדשה, לרבות, בין היתר, דחייה במועדי מתן התגובות לטיוטת חוזר יישוב תביעות אובדן כושר עבודה ולטיוטת חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור.

ג. גופים מוסדיים - יעדי שירות והמשכיות עסקית

 1. דחיית הכניסה לתוקף של הוראות הדורשות שינוי מקיף בכל הודעות המבוטחים: על מנת לאפשר היערכות ראויה ולעדכון של כל ההודעות הנשלחות על ידי הגופים המוסדיים, הרשות אישרה דחיית כניסה לתוקף עד אוגוסט 2020 של יישום סעיף 7א' וסעיף 7ב' לחוזר שירות לקוחות גופים מוסדיים.
 2. הקלה בזמני מענה ממוצעים במוקד הטלפוני: בשל הוראות משרד הבריאות ותקנות שעת החירום שבתוקף, ומתוך הבנה שהגופים המוסדיים פועלים במתכונת חירום ומרחוק תוך ניצול מירב המשאבים לטיפול בלקוחותיהם, גופים מוסדיים לא יכללו בממוצע השנתי את נתוני המענה בתקופת שעת החירום.

ד. סוכני ביטוח ויועצים פנסיונים

 1. תיקון חוזר שירות- שיחה טלפונית חלף פגישה פנים מול פנים: בנסיבות שנוצרו, בהן קיים קושי של ממש לקיים פגישות פנים אל פנים בין בעל רישיון לבין לקוחותיו, יהיה ניתן כחלופה לפגישה כאמור לקיים שיחה טלפונית בין בעל הרישיון לבין הלקוח. הוראת שעה לשלושה חודשים.
 2. הארכת משך הזמן לשיחת שירות מ-7 ימים ל-21: לאור כמות העובדים במשק שלאחרונה השתנה סטטוס העסקתם ולאור החשיבות שברגעים אלה יקבלו שירות מיטבי ומקצועי מבעל רישיון, יוארך משך הזמן בו בעל רישיון יוכל ליזום שיחת שירות ללקוחו במצב זה משבעה ימים לעשרים ואחת ימים. הוראת שעה לשלושה חודשים.
 3. הקלה על מועד העברת דיווחי בעל רישיון לממונה: בנסיבות שנוצרו, מצאנו לנכון להקל על עיתוי הדיווחים שבעל רישיון נדרש להעביר לממונה, כך שתוארך האפשרות לבעל רישיון להעביר דיווח שנתי אודות עמלות עד ליום 31 במאי 2020.

​3. תמיכה וחיזוק שוק ההון והגנה על החוסכים

א. הסרת חסמים ותמריצים מיידיים לשוק ההון
1. השקעה באג"ח ובמניות חברות:
1.1 הקלות בתניות "חודק": מתן אפשרות לגוף מוסדי, לרכוש אגרות חוב במסגרת המסחר בלבד ("שוק משני") גם אם אינן כוללות תניות שהומלצו על ידי "ועדת חודק" ("הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא-ממשלתיות") וגם אם הרכישה אינה נתמכת ב"אנליזת חודק", היינו אנליזה כפי שהומלצה על ידי "ועדת חודק", אלא בהתבסס על אנליזה כלכלית ובחינת כדאיות תוך התייחסות לתשואה וסיכונים. מתן הקלה זו תינתן כהוראת שעה לתקופה בת כשלושה חודשים.
1.2 מתן אפשרות לגוף מוסדי להחזיק עד 49% מערכה הנקוב של סדרת אג"ח, חלף 25%, וזאת על מנת לאפשר לגופים המוסדיים לנצל הזדמנויות רכישה לטובת העמיתים, ולהגביר את נזילות המסחר של אגרות חוב קונצרניות בבורסה. ההקלה תחול על רכישות אג"ח קונצרניות מכספי העמיתים בלבד, ותתאפשר לתקופה בת כשישה חודשים. למען הסר ספק יובהר, כי בתום תקופת האישור לא יראו אחזקות משקיע מוסדי שנעשו בהתאם לאישור זה כחריגה.


2. השקעה בחברות פיננסיות: מתן אפשרות לגופים המנהלים כספי לקוחות לרכוש עד 7.5% ממניות גופים מוסדיים עם בעל שליטה, חלף 5%, כמו שניתן ביחס לגוף מוסדי בלא שולט. האפשרות תינתן על דרך של מתן היתר החזקה במסלול מקוצר, וזאת תוך המשך הקפדה על העיקרון לפיו בעל השליטה בגוף המנהל כספי לקוחות שביקש היתר החזקה לא יוכל להחזיק בעבור עצמו יותר מ-5% בגוף המוסדי המוחזק.


3. השקעה בקרנות סל: הגדלת התמריצים להשקעה בקרנות סל בדרך של תיקון המאפשר לגופים המוסדיים להשית הוצאות ישירות בשל השקעה בקרנות סל המוחזקות למסחר ומשקיעות במדדים בישראל בלבד, וזאת בשיעור של עד 5% מתוך סך מגבלת ההוצאות הישירות, אשר נותרה ללא שינוי, בגובה של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים. התיקון הינו לתקופה מוגבלת בלבד, עד להסדרה כוללת של הנושא. קרנות הסל, שהוסדרו במסגרת תיקון מס' 28 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, מאפשרות לגופים המוסדיים חשיפה למגוון רחב של אפיקי השקעה בארץ ובעולם דרך מכשיר נזיל הנסחר במסחר הרציף, מאפשר פיזור סיכוני ההשקעות, וניהול מיטבי של סיכוני נזילות.

4. עבודת ועדת השקעות:
4.1 במידה ובוצעה חריגה בפועל ממדיניות השקעה בשיעור גבוה מזה שאושר במדיניות, אולם לא יותר מ-10%, תוכל ועדת השקעות לקבוע את אופן תיקון החריגה.
4.2 משקיע מוסדי ידווח לממונה על חריגה אקטיבית או חריגה פאסיבית מהותית בתוך חודש מהמועד שבו התגלתה החריגה לראשונה.

​4. הקלות והנחיות לנותני שירותים פיננסים מוסדרים

 1. הרשות פעלה להכללת נותני שירותים פיננסים מוסדרים שעוסקים במתן אשראי בהיקף נרחב ומפעילי מערכות P2P, אשר הינם בעלי רישיון או בעלי אישור המשך עיסוק הניתן לעוסק ותיק או שצבר האשראי המדווח שלהם עומד על מעל 200 מיליון ש"ח נכון ליום 31.12.19 בתקנות שעת החירום כשרות חיוני למשק, על מנת לאפשר המשך העמדת מימון למשק, ובפרט לעסקים קטנים ובינוניים.
 2. הרשות פרסמה הקלות לחברות פינטק, העוסקות בחובת זיהוי פנים מול פנים של לקוחותיהן, וזאת על מנת להקל על חברות אלו בפעילותן ולהגביר נגישות ותחרות על שירותים פיננסים.
 3. הרשות תפרסם חוזר המסדיר את אופן העמדת אשראי צרכני, על מנת להגן על הלווים באופן בו משווק ומועמד להם אשראי, ואופן הטיפול בהם במהלך חיי ההלוואה.

​הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון רואה חשיבות עליונה בהמשך פעילות הגופים המוסדיים ומתן שירות ללקוחות גם בימים מאתגרים אלו, בדגש על מענה ללקוחות, הבטחת תשלומי קצבה סדירים, פדיון כספים ויישוב תביעות.
כמו כן, הורה הממונה על הרחבת השירותים הניתנים ללקוחות בכלים הדיגיטליים העומדים לרשותם של הגופים, לצורך שמירה על בריאות הציבור.
רשות שוק ההון משקיעה משאבים רבים בניטור הדוק של פעילות הגופים המוסדיים, ויכולתם להמשיך ולעבוד בשעת משבר, זאת על מנת להבטיח את המשך הטיפול המקצועי והאחראי שלהם בכספי הציבור.

בהצלחה ובבריאות שלמה לכולם .

 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן