שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

עדכוני רגולציה בתחום הביטוח הפנסיוני ובריאות

 עדכוני רגולציה עיקריים: חודשים יוני יולי 2016 
(מיום 18.7.16 ועד ליום 14.8.16) 

 

הוראות מחייבות:

 

1.      ביום 18 ביולי 2016 אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. במסגרת החוק נקבעה מסגרת כוללת להסדרת שוק האשראי החוץ-בנקאי וחוץ-מוסדי בישראל והסדרת שוק מתן שירותי המטבע. לצורך יישום הוראות החוק, נקבע כי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון יהיה המפקח על נותני שירותים פיננסיים. במסגרת החוק נקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: א) דרישות רישוי מנותני השירותים בנכס פיננסי; ב) צורך בהיתר שליטה; ג) דרישות הון עצמי מזערי; החוק יכנס לתוקפו בחודש יוני 2017 ביחס למתן אשראי, ובחודש יוני 2018 ביחס למתן שירות בנכס פיננסי.

 

2.      בחודש מרץ 2016 התפרסם חוזר בנושא הוראות לעניין בחירת קופת גמל, לפיו חברה מנהלת של קופת גמל לא תאפשר הפקדת כספים ממעסיק בגין עובד שלא בחר במוצר פנסיוני אלא אם אותה חברה מנהלת נבחרה על ידי הממונה כקרן פנסיה ברירת מחדל או שנבחרה על ידי המעסיק בהליך תחרותי.

בעקבות פרסום החוזר הוגשה בחודש אפריל 2016 עתירה לבית המשפט העליון, מטעם התאחדות חברות הביטוח כנגד הממונה על שוק ההון בהקשר של הוראות החוזר האמור. בית המשפט העליון דחה את העתירה אולם קבע שמשך התקופה לזוכה במכרז תצומצם לשנתיים במקום שלוש שנים. בהתאם, בחודש יולי 2016 פורסם חוזר מתקן, במסגרתו נקבע כי תקופת המכרז הראשונה תקוצר לשנתיים.

ביום 1 באוגוסט 2016 מיטב דש והלמן אלדובי הוכרזו כקרנות ברירת המחדל הזוכות לשנתיים הקרובות.

 

3.      ביום 3 באוגוסט 2016 אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 שעניינו הפיכת אגף הממונה ליחידה ממשלתית עצמאית ונפרדת עם תקציב נפרד שתיקרא "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון" כשהשר הממונה יהיה שר האוצר. תפקידיה של הרשות יהיו: 1. הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים. 2. הבטחת היציבות והניהול התקין של הגופים המפוקחים. 3. קידום התחרות במערכת הפיננסית ובמיוחד בשוק ההון, הביטוח והחיסכון. 4. עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים, בשים לב לתפקידי הרשות לפי פסקאות 1-3. ראש הרשות ימונה לתקופה אחת של חמש שנים על ידי שר האוצר באישור הממשלה. תחילתו של חוק זה בחודש נובמבר 2016. יצוין, כי שר האוצר רשאי לדחות את תחילתו, אם מצא כי הדחייה נדרשת לשם הערכות להפעלת הוראות חוק זה.

טיוטות:

כללי-

1.      ביום 18 ביולי 2016 פרסם רשם מאגרי המידע ברשות משפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (להלן: "רמו"ט") טיוטת הנחיות בעניין תחולת חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בשיחות קוליות, בצילומי וידיאו ובסוגי מידע דיגיטליים נוספים.

מטרת ההנחיה- להבהיר לציבור את זכותו לעיין בשיחות טלפוניות מוקלטות, תכתובות צ'אט, שיחות המצולמות בווידאו וכו' שנשמרו באופן דיגיטלי ע"י בתי עסק או גופים אחרים הנותנים שירות לציבור (וביניהן, חברות הביטוח), ואת האופן בו מפרש רשם מאגרי המידע את חוק הגנת הפרטיות לצורך הפעלת סמכויותיו למימוש זכויות העיון במידע דיגיטלי. ההנחיה פורסמה לעיון הציבור ל-30 יום, ועדיין אינה סופית.  

2.      ביום 3 אוגוסט 2016 אושרה בקריאה ראשונה הצעת חוק חוזה ביטוח (תיקון- פיצויים לדוגמה בשל חוסר תום לב בבירור חבות תגמולי הביטוח), התשע"ה- 2015. על פי הצעת החוק, מוצע להגדיל את הריבית המיוחדת הקבועה בחוק (עומדת כיום על פי שלושה מהריבית הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה), ולאפשר לבית המשפט לפסוק פיצוי עונשי לחברת הביטוח, בשיעור שלא יעלה על פי 20 מהריבית הקבועה בחוק פסיקת ריבית, במקרה שחברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב בבירור חבותה.

כמו כן מוצע להרחיב את הגדרת ביטוחים אישיים, ולכלול בהגדרה זו בנוסף לביטוחים הקבועים כיום- ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן (למעט ביטוחי אחריות) גם ביטוח מחלות ואשפוז וביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש]  התש"ל 1970.

 

תחום חיסכון ארוך טווח - 

3.      ביום 18 ביולי 2016 התפרסמה טיוטת חוזר בנושא שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים – תיקון, במטרה לתקן את החוזר שפורסם בנושא בשנת 2012 (ונכנס לתוקף ב- 2013), העוסק בשיווק פוליסות ביטוח חיים משולבות בחיסכון תלויות תשואה עם מקדמי הבטחת תוחלת חיים, למבוטח שיש לו פוליסת ביטוח חיים משולבת בחיסכון עם מקדמי הבטחת תוחלת חיים, המבקש לבצע ניוד.

במסגרת הטיוטה מוצע לתקן את הנתונים המוצגים בדף פרטי הביטוח הנמסר למבוטח בקשר לשיעורי הפרמיה וכן מוצע לתקן את נספח א' לחוזר העוסק בחישוב הפרמיה בכיסוי ביטוחי לאריכות ימים.

 

4.      ביום 19 ביולי  2016 התפרסם חוזר בנושא העברת כספים בין קופות גמל, המחליף את החוזר משנת 2015. החוזר נועד להסדיר את תהליך העברת הכספים בין חברות מנהלות של קופות גמל, ומטפל בין השאר בלוחות הזמנים להעברת הכספים, אופן העברת הכספים, המועדים להעברת האחריות על הכיסוי הביטוחי של העמית ובנתונים שיש להעביר בין החברות המנהלות במועד העברת הכספים.

עיקר השינוי בין החוזר לבין קודמו הינו בקיצור לוחות הזמנים של תהליך העברת הכספים בין קופות גמל ופישוט התהליך עבור הלקוח.

החוזר יחול מיום 1.1.2017 (למעט סעיף 7 בחוזר שדן בהעברת הנתונים בין גופים מוסדיים בקובץ ממוכן במבנה אחיד, אשר יכנסו לתוקף על פי המועד שייקבע בחוזר הרלוונטי).

 

5.      ביום 25 ביולי 2016 במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנים 2017-2018, התפרסמו ההוראות הבאות:

א.      הצעת חוק לתיקון חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963. על פי ההצעה כספי הפיצויים שהפקיד מעסיק לקופת גמל לקצבה יועברו בכל מקרה אל העובד למעט במקרים בהם סיום יחסי עובד- מעסיק נעשה בנסיבות השוללות הזכאות לפיצויי פיטורים. עוד מוצע, כי תשלום זה יהא במקום חובת המעסיק לשלם את פיצויי פיטורים שהעובד זכאי להם, והמעסיק לא יהיה חייב בתשלום נוסף בגין חוב ותק, מעבר לסכומים שהופקדו בקופת הגמל לקצבה. ההצעה כוללת גם הסדרים לשיוך כספי פיצויים שהופקדו לפני תחילת התיקון.

ב.      מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה [נוסח חדש[ התשכ"א-1961 ולקבוע כברירת מחדל כי בעת סיום יחסי עובד- מעסיק רכיב הפיצויים שיושאר בקופת הגמל ייועד לתשלום קצבה ולא יחויב בתשלום מס. עוד מוצע לקבוע תקרה ביחס להכרה בשל הפקדת מעסיק לפיצויי פיטורים, אשר תעמוד על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק לחודש  כ- 29,000 ₪.

ג.       מוצע לעגן בחוק את החובה של עצמאים להפריש לחיסכון פנסיוני מתוך ההכנסה החייבת של העצמאי. על פי ההצעה, ההפקדה תסווג כרכיב תגמולים, כאשר שליש מההפקדה יסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. כמו כן, מוצע להגדיל את הטבות המס בהפקדה לפנסיה ובקרן השתלמות על מנת לעודד את ההפרשה לחיסכון פנסיוני כאמור.

 

6.      בחודש אוגוסט 2016 התפרסמה טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה), התשע"ו-2016. תקנות אלו קובעות הוראות לעניין זקיפת תשואה בגין אג"ח המיועדות,  וכן כי חישוב התשואה של אגרות החוב יעשה לכל מסלול השקעות בנפרד וכי התשואה בשל כל מסלול השקעה של מקבלי קצבה תזקף בתום כל רבעון בעת עריכת המאזן האקטוארי. בטיוטה מוצע לקבוע תקופת מעבר בת שבע שנים לביצוע הפרדה בין עמיתים מעל ומתחת לגיל 50. בנוסף, באפשרות הממונה לשנות את היקף אג"ח המיועדות המונפקות לקרן מסויימת עד לגובה של 85% מסך מקבלי הקצבה (לעומת 60% לפי הטיוטה) אם יש פער באיזון הדמוגרפי העולה על רבע אחוז.

 

תחום בריאות-

7.      ביום 31 ביולי 2016 התפרסמה הצעה לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח בריאות קבוצתי), התשס"ט-2009. במסגרתה מוצע להרחיב את ציבור המבוטחים במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי קופות חולים גם למי שעזב את קופת החולים אך טרם נרשם לקופת חולים אחרת, בתנאי שלא חלפו ארבע שנים מאז עזב את קופת החולים. כמו כן, מוצע במסגרת הצעת התיקון לתקנות לאפשר לקבוצות נוספות להתקשר בביטוחי בריאות קבוצתיים ובתנאי שאינן נמנות על קטגוריות הקבוצות הקיימות כיום בתקנות  (קרי- למי שאינו תאגיד לחבריו/ספק למקבלי שירותיו/קופת- חולים לחבריה/מעביד לעובדיו ו/או לגימלאיו) (להלן: "בעל הפוליסה הנוסף"). עוד נקבע כי בעל הפוליסה הנוסף יוכל לקבל טובת הנאה מהמבטח בקשר עם ההתקשרות והכל בהתאם להוראות המפקח שיינתנו בעניין זה.

להסברים והבהרות בנושא פנו אליינו 

בטלפון 03-7516466 או במייל sl@s-l.co.il

בתודה שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני אוביקטיבי 

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן