שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

פורסם חוזר משרד הפנים לנושא ביטוח פנסיוני ותנאי פרישה נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

 
משרד הפנים חוזר מנכ"ל 04-2017 פרסום בתאריך 11.06.2017 שכר ותנאי שירות נבחרי ציבור ברשויות המקומיות 
____________________________________________________________


בין הרשות המקומית לבין נבחר ציבור אין מתקיימים יחסי עובד ומעביד. נבחר הציבור הוא במעמד "נבחר".
תנאי פרישתם של נבחרים בשכר נקבעים על פי חוק הרשויות המקומיות
)גמלאות לראש הרשות וסגניו( התשל"ז-1977( להלן: "חוק הגמלאות"( והתקנות שתוקנו מכוחו בלבד.

להלן מובאים עיקרי הדין בתחום הביטוח הפנסיוני ותנאי הפרישה. יובהר, כי על נבחרים ותיקים שכיהנו ברצף מלפני יום כ' בחשוון התשנ"ט – 9 בנובמבר 1998 עד הקדנציה הנוכחית, חל הדין הקודם שהיה נהוג טרם ביטול הפנסיה התקציבית כמפורט בפרק ז' לחוזר זה.מיותר לציין, כי במקרה של סתירה בין האמור בחוזר זה להנחיותיו של חוק הגמלאות, גוברות הנחיות החוק.


לעיון בחוזר לחצו בקישור כאן מטה

UserFiles/File/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94.pdf 

לפרטים נוספים   והכוונה בנושא  ניתן לפנות למשרדנו על פי הפרטים כאן ובאתרשאול את לחמן בע"מ ייעוץ ובקרה פנסיונית

טל : 03-7516466 פקס 153-3-5100040

web : www.s-l.co.il mail:sl@s-l.co.il

שאול את לחמן הינה חברה אובייקטיבית לייעוץ ובקרה פנסיונית

אינה חלק מחברת ביטוח ו/או סוכנות ביטוח

 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן