שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

רשות הכבאות - הסכם תוספת שכר ותנאים פנסיונים

 שכר והסכמי עבודה
 
רח' קפלן 1, ת.ד.3100, ירושלים. טל : 02-5317189, פקס : 02-5695372
 
 
ירושלים,   י"ג בטבת התשע"ז
11 בינואר 2017
חוזר העמ - משרדי הסכם
2017-3-4
 
 
אל: מר יוסי איצקוביץ
סגן בכיר לחשבת הכללית, משרד האוצר
 
 
הנדון :מערך המניעה ברשות הכבאות - הוראות ביצוע להסכם שנחתם ביום 5.1.2017
הסכם קיבוצי מיום 5 לינואר 2017
מכתבי מיום 13 לאוקטובר 2016
1.      ביום 5.1.2017 נחתם הסכם קיבוצי (להלן: "ההסכם הקיבוצי" או "ההסכם") בין ממשלת ישראל  לבין ההסתדרות הכללית החדשה בעניינם של עובדי מערך המניעה ברשות הכבאות.
2.     תחולת ההסכם
 ההסכם חל על כל העובדים המועסקים בתפקידי מניעה, פיקוח וניטור, ואשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים על אחד מן הדרוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות מבין המפורטים להלן:
א.     דרוג מהנדסים;
ב.     דרוג הנדסאים וטכנאים.
רשימת תפקידי העובדים עליהם חל הסכם זה מצורפת כנספח א' למסמך זה (להלן "העובד" או "העובדים" לפי העניין).
3.      תוספת מניעה ופיקוח
סעיף 4 להסכם
א.     העובדים יהיו זכאים לתוספת שכר חודשית שקלית חדשה בסכום אחיד.
החל מיום 1.1.2016 סכום התוספת יהיה 278.64 ₪.
החל מיום 1.1.2017 יעלה סכום התוספת ויהיה 557.27 ₪.
(להלן - "תוספת מניעה ופיקוח"). 
 
ב.     סכום תוספת מניעה ופיקוח כאמור הוא לגבי עובד המועסק במשרה מלאה (100%). עובד המועסק במשרה חלקית יהיה זכאי לחלק היחסי של תוספת מניעה ופיקוח בהתאם להיקף משרתו.
 
 
 
 
 
ג.      תוספת מניעה ופיקוח תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לרבות לצורך גמול לעבודה נוספת, שכר עידוד, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה (עבור עובד שמשכורתו הקובעת מבוטחת בהסדר פנסיה צוברת), הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.
ד.      תוספת מניעה ופיקוח, לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987. למען הסר ספק מובהר, כי תוספת השכר מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה – 2015.
ה.     תוספת מניעה ופיקוח לא תהווה בסיס ולא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר הקיימת ערב חתימת הסכם זה, לרבות תוספות שיחלו להשתלם בעתיד מכוח ההסכם הקיבוצי (מסגרת) בין מדינת ישראל ומעסיקים אחרים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 18.4.2016 כפי שתוקן ביום 8.8.2016. לגבי תוספות שכר ותוספות לשכר שיסוכמו בעתיד יחולו הכללים שייקבעו לגביהן.
ו.       סכום תוספת מניעה ופיקוח יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר, החל מחודש ינואר 2017, לפי שיעור השינוי במדד המחירים החדש לעומת המדד הקודם, בניכוי תוספות היוקר ששולמו.
לעניין סעיף זה,
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש"- מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, ולעניין העדכון הראשון – מדד חודש דצמבר 2015 (שהתפרסם בחודש ינואר 2016).
מובהר, כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון של סכום תוספת מניעה ופיקוח, והעדכון ידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת   המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.
ז.       הפרשי השכר בגין העבר, בהתאם לקבוע בסעיף קטן (א) לעיל, ישולמו במשכורת חודש ינואר 2017, המשולמת בחודש פברואר 2017.
 
 
 
4.      תוספת קבלת קהל אחר הצהרים
סעיף 5 להסכם
א.     החל מיום חתימת ההסכם יהיו זכאים העובדים אשר מתקיימים לגביהם התנאים המפורטים בסעיף (ד) שלהלן, ל"תוספת שעות קבלת קהל אחה"צ" בסכום של 95.6 ₪, בעד כל יום בו יעבדו בקבלת קהל בשעות קבלת קהל אחר הצהריים (להלן -   "תוספת קבלת קהל").
ב.     "שעות קבלת קהל אחה"צ" –מהשעה 15:00 ברצף עד השעה 18:00.
ג.      החל ממשכורת חודש ינואר 2017 ומדי שנה במשכורת חודש ינואר, תעודכן התוספת על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון (המדד הראשון לעניין זה יתפרסם ב- 15 בינואר 2017) לבין מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם, בניכוי תוספות היוקר ששולמו.
ד.      הזכאות של עובד לתוספת קבלת קהל, עבור יום עבודה מסוים, מותנית בהתקיימות כל התנאים הבאים במצטבר:
1.      עבודה רצופה של לפחות 10.5 (עשר וחצי) שעות באותו יום עבודה מסוים, אשר שלוש שעות מתוכן הינן "שעות קבלת קהל אחה"צ", בהתאם לצרכי העבודה ובאישור מנהל היחידה, ובלבד שלא תבוצע עבודה כאמור יותר מתשע פעמים בחודש. וכמו כן, עבודה באותו יום בשאר שעות קבלת הקהל במסגרת 10.5 השעות האמורות.
2.      עבודה ב"שעות קבלת קהל אחה"צ", וטיפול בכל הקהל שנכנס ב"שעות קבלת קהל אחה"צ", גם לאחר שעות אלו.
3.      דיווח בכתב של העובד על עבודה בהתאם למתכונת הקבועה בסעיפים-קטנים 1 ו   - 2 לעיל.
ה.     תוספת קבלת קהל אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא תובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 או לעניין חישוב ערך שעה לעבודה נוספת לרבות לגמול בעד שעות נוספות ושכר עידוד, לא תילקח בחשבון בחישוב
משכורת קובעת לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 ולא יבצעו בגינה הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות קרן השתלמות), למעט הפרשות לקופת גמל לקצבה בשיעורים בהם מבוצעת הפרשה עבור העובד בגין רכיבי עבודה נוספת, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין המעבר לפנסיה צוברת מיום 3.3.1999 כפי שעודכן ויעודכן מעת לעת 
 
 
ו.       מובהר כי משמעות התוספת הינה הגדלת התמורה המשולמת לעובדים הזכאים לה, בגין העבודה בשעות הנוספות שבוצעו באותו יום, בכפוף להתקיימות יתר תנאי הזכאות.
ז.       למען הסר ספק מובהר כי תשלום התוספת אינו בא במקום כל תשלום אחר מכוח הסכם, הסדר או דין, לרבות תשלום אחר בגין עבודה נוספת, קצובת כלכלה – העסקה בשעות נוספות (כמשמעותה בסעיף 26.28 לתקשי"ר) ושכר עידוד. עם זאת, עובד לא יהא זכאי לתשלום קצובת אש"ל (כמשמעותה בסעיף 26.22 לתקשי"ר) בגין יום עבודה בו משולמת לו תוספת שעות קבלת קהל אחה"צ.
5.      מענק חד פעמי
סעיף 6 להסכם
א.     עובד, כהגדרתו בסעיף 2 לעיל, אשר החל עבודתו לכל המאוחר ביום 5.9.2016 (להלן – "תקופת האכשרה") ומועסק כעובד כאמור לעיל גם ביום החתימה על ההסכם, יהיה זכאי למענק חד פעמי בגובה של 7,000 (שבעת אלפים) ₪, בכפוף לאמור בסעיף זה (בסעיף זה -  "המענק").
ב.     עובד אשר הסכם זה יחול עליו עד ליום 5.5.2017 , ובמהלך מלוא תקופת האכשרה הועסק לפי חוזה אישי באחד התפקידים המנוייםבנספח א'למסמך זה, יהא זכאי למענק.
ג.      בחישוב תקופת עבודה לעניין סעיף זה, לא יילקחו בחשבון תקופות בהן שהה העובד, מכל סיבה שהיא, בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום, ותקופות אלו בלבד. אולם, יובאו בחשבון תקופות בהן שהו עובד או עובדת בשירות מילואים או בחופשת לידה, לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.
ד.      המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 או חישוב ערך שעה לעבודה נוספת לרבות לגמול בעד שעות נוספות ושכר עידוד, לא יילקח בחשבון בחישוב משכורת קובעת לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות קרן השתלמות), למעט הפרשות לקופת גמל לקצבה בשיעורים בהם מבוצעת הפרשה
עבור העובד בגין רכיבי החזר הוצאות, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין המעבר לפנסיה צוברת מיום 3.3.1999 כפי שעודכן וכפי שיתעדכן מעת לעת.
ה.     אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על-פי טבלת השכר המשולב הקיימת ערב החתימה על הסכם זה.
 
ו.       לעובד שחל עליו סעיף קטן (א) לעיל ישולם מחצית מן המענק (3,500 ₪) במסגרת משכורת חודש ינואר 2017 המשולמת ביום 1.2.2017. לעובד שחל עליו סעיף קטן (ב) לעיל ישולם מחצית מן המענק (3,500 ₪) במסגרת משכורת החודש שלאחר החודש הראשון בו יחול ההסכם על העובד.
ז.       המחצית השנייה של המענק (3,500 ₪) תשולם לכלל העובדים הזכאים  במשכורת חודש מרץ 2017 (המשולמת בחודש אפריל 2017).
ח.     בהמשך למכתבי שבסמך, בעניין תשלום מקדמה על חשבון מענק חד פעמי במערך המניעה ברשות הכבאות (להלן: "המקדמה"), המקדמה ששולמה כאמור במשכורת חודש אוקטובר 2016 (בגובה 3,500 ₪) תנוכה במשכורת חודש ינואר 2017 כנגד תשלום המחצית הראשונה של המענק החד פעמי כאמור בסעיף קטן (ו) לעיל.
                                                                
 
 
                                                                                         בברכה,
 
                                                                                             
                                                                                  הממונה על השכר
                                                                              והסכמי עבודה (בפועל)
 
העתק :
נציב שירות המדינה
 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן