שאול לחמן
ייוץ פנסיוני אובייקטיבי ממוקד תוצאות
חיפוש

תביעות לדמי פגיעה מעבודה - עדכוני ביטוח לאומי

מדינת ישראל

המוסד לביטוח לאומי

אגף ביטוח נפגעי עבודה

פברואר 2014

איגרת למעסיק בנושא ביטוח נפגעי עבודה

להורדת טפסי תביעה על פי הצורך לחצו על הקישור המצורף מטה כאן !

www.btl.gov.il/benefits/Work_Injury/%D7%93%D7%9E%D7%99%20%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94/Documents/IgeretMakikTakana22.pdf

רקע

1.      אנו מבקשים להביא לידיעתך עדכונים / שינויים בנוגע להגשת תביעות לדמי פגיעה מעבודה.

2.      במסגרת שיפור השרות לציבור המבוטחים, המוסד פועל לקיצור משכי זמן טיפול בתביעות לנפגעי עבודה, ותשלום הגמלאות בהקדם.

3.      על מנת להבטיח טיפול מהיר בתביעות לדמי פגיעה של עובדיכם שנפגעו בפגיעה בעבודה, עליכם להעביר למוסד לביטוח הלאומי את התביעות בהקדם, וכן את התעודות הרפואיות מיד עם קבלתן, מבלי להמתין לגמר הטיפול הרפואי.

א       להלן השינויים:

1.     טופס תביעה– לאחרונה טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודהבל/211, עודכן והותאם לצורכי שיפור השירות למבוטחים.

2.     כתב ויתור סודיות רפואית(וס"ר) שצמוד לטופס התביעה, עודכן והותאם לקליטתו במערכת הממוחשבת במוסד (נספח1).

3.      יש להקפיד להשתמש בטופס התביעה המעודכןכולל כתב ויתור סודיות החדש, על מנת למנוע שיבושים ועיכובים בטיפול בתביעה, אין לצרף עמודים מגרסאות ישנות.

4.      יודגש, ויתור סודיות ישן אשר יתקבל במוסד, יוחזר למבוטח, והמבוטח יתבקש למלא ויתור סודיות מעודכן ולהעבירו למוסד .

5.      ניתן להשיג את טופס התביעה החדש –בל211המעודכן באתר האינטרנטשל המוסד שכתובתו :www.btl.gov.ilטפסים = נפגעי עבודה, וכן גם בסניפינו.

ב      רענון הוראות החוק:

2.     תקופת הזכאות הראשונה:

א.      נבקש להזכירכם כי בחוק ההסדרים לשנת 2005 תוקן סעיף 94 (א) לחוק שעניינו "תקופת הזכאות הראשונה" , לפיו.... "היה הנפגע עובד, המעסיק יחזיר למוסד את סכום דמי הפגיעה שהמוסד שילם לנפגע בעד תקופת הזכאות הראשונה "דהיינו – שנים עשר הימים הראשונים שבעדם זכאי נפגע עבודה לדמי פגיעה,יחולו על חשבון המעסיק.

ב.      התיקון האמור חל עלכלל המעסיקים במשק.

2.     מעסיק מורשה עפ"י תקנה 22

א       כמעסיק שניתנה לו הרשאה לשלם דמי פגיעה לעובד שנפגע בעבודה, בהתאם לתקנה 22 לתקנות הביטוח הלאומי , תביעות עובדיכם שנפגעו בפגיעה בעבודה ,מוגשות באמצעותכם.

ב.      כמו כן , מכוח תקנה 22 עליכם לשלם את דמי הפגיעה במועד תשלום השכר לכלל עובדיכם, כוללתקופת הזכאות הראשונה, כאמור.

ג.       המוסד יחזיר למעסיק את דמי הפגיעה החל מהיום ה- 13- דמי הפגיעה עבור 12  הימים הראשונים, ששילם המעסיק,לא יוחזרו לו על ידי המוסד.

ד.       לתשומת לבך : בהתאם להוראות בסעיף 94(א) לחוק, אין לנכות את תקופת הזכאות הראשונה (דהיינו 12 הימים הראשונים), משכר העובד, וכן אין לנכותם ממאגר ימי המחלה שעומדים לזכות העובד.

מעבידים שנרשמו באתר המוסד לקבלת מידע על תגמול מילואים, נדרשים להכנס ולהוסיף גם את דמי פגיעה (תאונות עבודה) לבקשה.

3.     מעסיק שלא נכלל בהסדר שעפ"י תקנה 22

א.     לתשומת לב: הוראות סעיף94(א) חלות על כלל המעסיקים, אולם אופן ההתחשבנות בנוגע להחזר דמי הפגיעה למוסד בגין 12 הימים הראשונים, מתבצע באופן אחר.

המוסד משלם את כל תקופת דמי הפגיעה לעובד שנפגע בעבודה, כולל 12 הימים הראשונים , ואחת לרבעון נשלחת למעסיק דרישה להחזר דמי הפגיעה בגין 12 הימיםששילם המוסד למבוטח , במקום המעסיק.

ב.      כיוון שבוצעו שינויים בטופס התביעה לדמי פגיעה , עליכם לצייד את עובדיכם שנפגעו בפגיעה בעבודה,בטופס החדש בלבד (ניתן לקבל מלאי מהטופס החדש בסניפנו וכן באתר האינטרנט כאמור בסעיף א.5. לעיל).

4.     דגשים למילוי טופס התביעה לתשלום דמי פגיעה ע "י המעסיק

א.      בטופס התביעה סעיף - 2 פרטי מקום העבודה:

יש להקפיד ולוודא שהעובד ציין אתסוג עיסוקו /תפקידובמקום העבודה,

בהתאםלקודים בנספח המצורף.

ב.      בטופס התביעה סעיף – 3 פרטי הפגיעה:

יש לוודא שהעובד מילא את כל הפרטים ולציין הכתובת בה אירעה הפגיעה.

ג.             סעיף – 11 פרטים על תאונה מחוץ לעסק או למפעל:

חלק זה ימולא ע"יהממונה הישיר במקום העבודה, תוך התייחסות לכל הפרטים בחלק זה, ישנה חשיבות רבה לפרטים אלה.

ד.       סעיף – 12 פרטי שכר ב 4- החודשים שקדמו להפסקת העבודה:

יש להקפיד ולציין מהו מעמדו של העובד – יומי או חודשי וכן לציין מס' ימי העבודה בשבוע, כן יש להקפיד ולציין תאריך תחילת עבודהותאריך חזרה לעבודהלאחר התאונה.

כמו כן – אם קיים פער בשכר של יותר מ – 25% בין חודשי רבע השנה, יש

לצרף תלושי שכר.

יודגש: הקפדה על מילוי מלא של כל הסעיפים וכן צירוף המסמכים הרפואיים , ימנעו עיכוב בתשלום דמי פגיעה מעבודה.

ה.      לתשומת לב: תביעה שלאחתם עליה התובע(סעיף 10 במקום המסומן ב-X) תוחזר בדואר, ותיחשב כאילו לא הוגשה.

5.      בכל ברור בנושא יש לפנות לסניף אליו הינך משוייך או לטלפון . 02-6709692


 

בברכה

צביקה כהן

מנהל אגף א'

ביטוח נפגעי עבודה

ומנהל אגף זקנה ושארים

  
 
© כל הזכויות שמורות   
שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני כל הזכויות שמורות לתאגיד שאול את לחמן בע"מ  אבא אחימאיר 14 כניסה א רמת גן